Ubezpieczenia dla pojazdów pomocy drogowej
 
Zakres ochrony Dokumenty

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe i rzeczowe o charakterze pozaumownym (OC deliktowe) oraz OC Ubezpieczonego wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowe) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pomocy drogowej.

Przez świadczenie usług pomocy drogowej należy rozumieć: przygotowanie pojazdu unieruchomionego lub uszkodzonego w wyniku awarii, jakiejkolwiek kolizji, wypadku drogowego, na miejscu tego zdarzenia do holowania albo przewozu tj. wyciągnięcie pojazdu z pobocza, wciągnięcie pojazdu (załadunek) na pojazd holujący, zabezpieczenie pojazdu na czas jego przewozu albo holowania, oraz rozładunek lub ustawienie pojazdu na miejscu docelowym (garaż, parking, warsztat).

Ubezpieczenie będzie zawierane na podstawie porozumienia BAIT Serwis z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Warszawie

Wniosek o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

  Oświadczenie

  Upoważnienie

  Warunki szczególne

  Ogólne warunki ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 
     
 
BAIT Serwis, ul. Ignacego Paderewskiego 130, 04-438 Warszawa

 Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności

Projektowanie stron i aktualizacja www: www.intermicro.com