Czas, by się korzystnie ubezpieczyć

Ryzyko jest nieodłącznym elementem naszego życia. Każdemu przydarzają się nagłe i niespodziewane sytuacje.
Mamy na to sposób. Pakiet ubezpieczeń MUNDUROWY zapewni Państwu komfort i poczucie bezpieczeństwa.

 
Ubezpieczenia dla przedstawicieli służb mundurowych

 W skład pakietu wchodzą ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 • Ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty AUTOCASCO

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych

 • Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy ASSISTANCE w wariancie TOP

 • Ubezpieczenie rodzinne

 • Ubezpieczenie inwestycji budowlanych realizowanych przez osoby fizyczne – TWOJA INWESTYCJA

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW w życiu prywatnym

Kto może ubezpieczyć się na warunkach pakietu?

 • Żołnierze zawodowi

 • Strażacy Państwowej Straży Pożarnej

 • Funkcjonariusze Policji

 • Żołnierze zawodowi Straży Granicznej

 • Marynarze zawodowi Marynarki Wojennej

 • Emeryci i renciści wojskowi, Straży Pożarnej i Policji

 • Funkcjonariusze Służby Więziennej

 • Funkcjonariusze Służby Celnej

 • Pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Biura Ochrony Rządu

 • Strażnicy Miejscy

 • Współmałżonkowie wyżej wymienionych

 • Pracownicy cywilni wojska, Państwowej Straży Pożarnej

 
SKŁAD PAKIETU I PODSTAWA PRAWNA


W skład pakietu wchodzą następujące rodzaje ubezpieczeń:

 1. UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124 poz. 1152 z dnia 16 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami.
   

 2. UBEZPIECZENIE AUTOCASKO – OBEJMUJE SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM USZKODZENIA, ZNISZCZENIA LUB UTRATY POJAZDU, TRWALE ZAMONTOWANYCH części POJAZDU, WYPOSAŻENIA POJAZDU - za wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w §8 ubezpieczenie autocasco w ruchu i postoju oraz kradzieży z wyłączonymi udziałami własnymi w szkodzie § 15 ust 2 p. 1 i 2, oraz wyłączonym udziałem własnym dodatkowym w szkodzie wynikającym z § 15 ust 6 dotyczącym wyłącznie ubezpieczonych i członków ich rodzin, zniesieniu nie podlega udział własny w drugiej i kolejnych szkodach (pojazdy w wieku powyżej 10 lat brak mozliwości zniesienia udziałów własnych) oraz zniesioną amortyzacją części dla pojazdów do 4 lat eksploatacji (pojazdy w wieku powyżej 4 do 8 lat - 10% zwyżki za wykupienie amortyzacji a pojazdy w wieku 8 do 10 lat - 15% zwyżki) - ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów zatwierdzone przez Zarząd TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group uchwałą 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 stycznia 2011 roku.
   

 3. NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH - powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych – z sumę ubezpieczenia w wysokości 5.000,00 zł. w przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu – ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów zatwierdzone przez Zarząd TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group uchwałą 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 stycznia 2011 roku.
   

 4. UBEZPIECZENIE NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE w wariancie TOP - ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów zatwierdzone przez Zarząd TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group uchwałą 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 stycznia 2011 roku.
   

 5. UBEZPIECZENIE COMPENSA RODZINA II – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i od kradzieży z włamaniem i rozboju oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim - ogólne warunki ubezpieczenia - ubezpieczenie compensa rodzina zatwierdzone przez Zarząd TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 25/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01 sierpnia 2010 roku.
   

 6. UBEZPIECZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE - TWOJA INWESTYCJA - budowa, rozbudowa lub przebudowa domu, garażu, budynku gospodarczego, ogrodzenia lub innej budowli - ogólne warunki ubezpieczenia - inwestycji budowlanych realizowanych przez osoby fizyczne Twoja Inwestycja zatwierdzone przez Zarząd TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group uchwałą z dnia 25 listopada 2009 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2010 roku.
   

 7. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – podczas wykonywania pracy, uczestniczenia w zajęciach w szkole i organizowanych przez szkołę, w drodze z domu do pracy/szkoły i z pracy/szkoły do domu, w życiu prywatnym oraz podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji, z rozszerzeniem o sporty ekstremalne i ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu od 1%. Ubezpieczenie z sumą w wysokości 10.000,00 zł. - ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone przez Zarząd TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group uchwałą z dniu 09 czerwca 2010.

Pakiet zawiera obowiązkowo ubezpieczenie majątkowe o łącznej minimalnej składce dla Strefy I, II i III 150,00 zł. oraz 130,00 zł. dla Strefy IV. W składce tej można ubezpieczyć mieszkanie/dom, lub inwestycję budowlaną realizowaną przez osobę fizyczną lub następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty:

  
 
     
 
BAIT Serwis, ul. Ignacego Paderewskiego 130, 04-438 Warszawa

 Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności

Projektowanie stron i aktualizacja www: www.intermicro.com